Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice- 8 zadań.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/124/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl - poniżej ogłoszenia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ogłasza przetarg na budowę stacji wymienników ciepła dla budynków na terenie miasta Gliwice:

zakres 1

zad. 1 ul. Kozielska – budynek nr 2 (Murapol)          Qco= 265 kW               Qcwu = 75 kW

zad. 2 ul. Kozielska – budynek nr 3 (Murapol)          Qco= 250 kW               Qcwu = 75 kW

zad. 3 ul. Szafirowa –  budynek E5                         Qco/cwu= 240 kW - logotermy

zad. 4 ul. Nowy Świat 41                                        Qco=   30 kW               Qcwu = 20 kW

zakres 2

 

zad. 5 zespół budynków mieszkalnych ul. Bony - Zygmunta Starego          

                                                        Qco= 500 kW               Qcwu1 = 200kW

                                                                                     Qcwu2 = 170 kW

                                                                                           Qcwu3 = 200 kW

zad. 6 ul. Opolska 21                                      Qco=   45 kW

zad. 7 ul. Opolska 23                                      Qco=   60 kW

zad. 8 ul. Opolska 25                                      Qco=   60 kW

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

29 listopada 2019 r. do godz. 12:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

29 listopada 2019 r. o godz. 13:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zakres 1 – 5.000,00 zł / słownie: pięć tysięcy złotych/

Zakres 2 – 6.000,00 zł / słownie: sześć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1- do 28.02.2020 r.

Zadanie 2- do 28.02.2020 r.

Zadanie 3- do 28.02.2020 r.

Zadanie 4- do 30.04.2020 r.

Zadanie 5- do 30.04.2020 r.

Zadanie 6- do 30.04.2020 r.

Zadanie 7- do30.04.2020 r.

Zadanie 7 – do 30.04.2020r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 %                                     ocena techniczna    -  30 %                                                                                        

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta                                    tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz        tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                    tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.     

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 012037/19