Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,53
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,53 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

> Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Karty podstawowe

Główną działalnością PEC-Gliwice Sp. z o.o. jest wytwarzanie i przesyłanie ciepła zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:  

1. Wytwarzanie ciepła z dnia 9.10.1998r. WCC/237/240/U/3/98/ZJ (z późniejszymi zmianami)

2. Przesyłanie i dystrybucja ciepła z dnia 9.10.1998r. PCC/251/240/U/3/98/ZJ (z późniejszymi zmianami)

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest:

1) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

2) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

3) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

4) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną

5) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

6) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

7) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

8) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

9) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

10) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

11) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych 
i elektroenergetycznych

12) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

13) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

14) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

15) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

16) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

17) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

18) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów

19) PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów

20) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

21) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

22) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania

23) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

24) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

25) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych

26) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Dokument z dnia: 
15.12.2011
Opublikował(a): 
Beata Wacławczyk
Publikacja dnia: 
20.12.2016
Redaktor Biuletynu: 
Beata Wacławczyk