Budowa sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice - 5 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/117/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci ceplnej oraz przyłaczy do sieci cieplnej na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1. Sieć cieplna w.p. w rejonie ul. Chorzowskiej do granicy Gliwic z Zabrzem -etap 3 wraz           z przyłączami do budynków:PKM- Gliwice, PRUIM Gliwice

Zadanie 2 Sieć cieplna w.p. wraz z przyłączami w rejonie ul. Strzelców Bytomskich,ul. Z. Nałkowskiej- Łabędy etap IIIc

Zadanie 3 Sieć cieplna osiedlowa w.p. na terenie os. Nove Willowe przy ul. Toruńskiej etap II

Zadanie 4 Przyłącze sieci cieplnej c.o. w.p. do budynku realizowanego przez EKOHAUS na działce     nr 270, obręb Stare Gliwice, przy ul. Cytadeli Warszawskiej
i ul. Zielonej w Gliwicach

Zadanie 5 Przyłącze sieci cieplnej c.o.w.p. do budynku przy ul. Pszczyńskiej 67- Marii SkłodowskiejCurie 2 w Gliwicach

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

21 grudnia 2018 r. o godz. 12:00. 

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

21 grudnia 2018 r. do godz. 12:30

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zad.1 – 16.000,00 /słownie: szesnaście tysięcy złotych/

Zad.2 – 13.000,00 /słownie: trzynaście tysięcy złotych/

Zad.3 – 9.000,00  /słownie: dziewięć tysięcy złotych/

Zad.4 – 2.000,00 /słownie: dwa tysiące złotych/

Zad.5 – nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

zadanie nr 1:

      - rozpoczęcie robót    - maj 2019

- termin wykonania robót montażowych

   oraz odtworzenia terenu  16.12.2019r.           

zadanie nr 2:

      - rozpoczęcie robót     -maj 2019

- termin wykonania robót montażowych

   oraz odtworzenia terenu     -16.12.2019r.       

zadanie nr 3:                                                             

      - rozpoczęcie robót   - kwiecień 2019

- termin wykonania robót montażowych

   oraz odtworzenia terenu    -15.07.2019r.       

zadanie nr 4:                                                             

      - rozpoczęcie robót        -czerwiec 2019

- termin wykonania robót montażowych

   oraz odtworzenia terenu    -31.07.2019r.        

zadanie nr 5:                                                             

      - rozpoczęcie robót      -czerwiec 2019

- termin wykonania robót montażowych

   oraz odtworzenia terenu    - 31.07.2019r.       

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %    ocena techniczna    -  20 %                                                                                

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Małgorzata Zarzycka, tel. 32 335 02 36        (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 1)

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 335 02 09          (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 2)

Agnieszka Krztoń, tel. 32 335 02 10            (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 3)

Klaudia Buchta, tel. 32 335 02 08                (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 4)

Przemysław Król, tel. 32 335 02 14              (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 5)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl